Skip to main content

Beleidsplan

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING “GEEF hun HOOP”

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn een groep vrijwilligers, die samen de stichting “Geef hun Hoop” hebben opgericht.

Sinds 12 September 2003 vormen wij een stichting, die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30190670.

De oprichtingsakte is te Woerden opgemaakt door notaris Warning van Deuren op 12 September 2003.

Visie en Missie

Wij van de stichting “Geef hun Hoop” hebben de visie, dat iedereen op de wereld recht heeft op goed onderwijs, beschikt over goed drinkwater, goede voeding en passende arbeid.

Om dit te bereiken willen wij over een tijdsbestek van 10 jaar programma’s opstellen en laten uitvoeren om deze doelstellingen te bereiken.

Hiervoor werken wij samen met plaatselijke organisaties, die bekwaam zijn om deze programma’s ten uitvoer te brengen.

Wanneer wij zien, dat kinderen niet naar school kunnen gaan en met hun ouders zware arbeid moeten verrichten, de mensen over geen drinkwater of sterk vervuild water beschikken, dan dringt dit ons om in hun leef situatie verbetering aan te brengen.

Wij willen samen met onze partner de kinderen de gelegenheid bieden om school onderwijs te volgen.

Op lange termijn willen wij verbetering brengen in hun leefsituatie .

Voor een goede drinkwatervoorziening is het noodzakelijk om waterputten te slaan.

Om over voldoende water te beschikken om de landbouwgronden te bevloeien is het noodzakelijk, dat water reservoirs worden aangelegd met de benodigde pomp installaties.

Wij willen regelmatig z.g.” medical camps” organiseren, waarbij de kinderen door een arts worden onderzocht en waar nodig medicijnen krijgen uitgereikt.

Voor de volwassenen worden voorlichtingsavonden georganiseerd, waar de mensen leren lezen en schrijven . Voorlichting over hygiëne, voedsel bereiding, geboorteregeling enz. wordt gegeven.

Wij ondersteunen vrouwengroepen de z.g. Sangha’s door hen micro financiering aan te bieden tegen een lage en acceptabele rente. Met dit geld is men in staat om bv. handelswaren aan te kopen voor de locale verkoop en hiermee een inkomen te genereren. Tevens worden kleine landbouwprojecten hiermee gefinancierd.

Onze werkterrein beperkt zich tot India.

Om de werkgelegenheid te bevorderen willen wij arbeid genereren. Dit willen wij bereiken door kleine werkgelegenheid projecten op te zetten, waarbij de dorpsbewoners worden ingeschakeld om met plaatselijke materialen producten te genereren om deze op locale markten te verkopen.

Voor de jongeren willen wij een beroepsopleiding genereren bv. voor het repareren van motoren, die worden gebruikt voor het locale vervoer.

AMBITIES

Wij hopen de komende vijf jaar enkele waterpompen te kunnen installeren. Een klein schooltje te bouwen en te investeren in micro financiering

Dit alles kan alleen worden bereikt met behulp van een plaatselijke NOG.

De NOG zorgt voor de rapportering aan ons d.m.v rapporten over de voortgang met foto’s naar ons te sturen.

Over de voortgang van onze projecten zullen wij onze achterban informeren d.m.v. e-mail en website.

Tevens zullen wij trachten om meerdere donateurs en sponsors voor onze financiële kinderadoptie te werven.

STERKTEN EN ZWAKTEN VAN ONZE STICHTING

STERKTEN

Onze stichting is al vele jaren actief op het gebied van ontwikkelings samenwerking. Wij kennen de lokale gebruiken en hebben wekelijks contact met onze plaatselijke coördinatoren, die zeer ter zake kundig zijn en vooral betrouwbaar zijn. Zij hebben nog nooit iels verkwist of voor eigen doeleinden aangewend.

ZWAKTEN

Helaas hebben wij steeds meer te maken met gestegen kosten, maar ook met de plaatselijke omstandigheden, zoals onbegrip van de mensen veroorzaakt door cultuur en gewoonten.

Tevens hebben wij te maken met het probleem om vrijwilligers te vinden, die ons kunnen helpen om onze doelstellingen uit te voeren.

STRATEGISCHE DOELSTELLING OF STAPPENPLAN.

 1. Een van ons bestuur reist eenmaal per jaar naar het gebied om met de plaatselijke NOG de voortgang en eventuele problemen te bespreken.Met plaatselijke aannemers spreken over de aanleg en onderhoud van waterpompen en het water reservoir.
 2. Te spreken met plaatselijke dorpsoudsten om met hen de problemen en wensen te bespreken.
 3. Alleen de reiskosten worden door de stichting betaald. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
 4. Tweemaal per jaar krijgen al onze donateurs en adoptieouders schriftelijk informatie over hun adoptiekind en/of over onze werkzaamheden.
 5. Wij willen ook dit komende seizoen een wervingsactie houden om meer adoptieouders te krijgen. Tevens willen wij een actie houden onder onze donateurs voor de financiering van het waterproject.
 6. Op basis van de rapportage houden wij eenmaal per jaar een voorlichtingsavond voor onze adoptieouders, donateurs en belangstellenden.
 7. Door de bestuursleden wordt medewerking verleend in voorlichting d.m.v. lezingen met power point presentatie.Om al onze doelstellingen ten uitvoer te brengen zijn financiën onontbeerlijk.
 8. Wij verkrijgen, deze gelden d.m.v.:

FINANCIEN

De werving van Financïen gebeurd door:

 1. Financieel adoptieplan.
 2. Verkoop van producten uit India op markten en braderieën.
 3. Collecten
 4. Lezingen
 5. Giften
 6. Bijzondere acties